Xà phòng hóa hoàn toàn 70 gam hỗn hợp gồm triglixerit và axit béo cần dùng V

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Xà phòng hóa hoàn toàn 70 gam hỗn hợp gồm triglixerit và axit béo cần dùng V lít dd NaOH 2M, đun nóng. Sau phản ứng thu được 7,36 gam glixerol và 72,46 gam xà phòng. Giá trị của V là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Gọi số mol axit béo là x
⇒ phản ứng với NaOH tạo x mol H2O
⇒ $n_{NaOH pứ} = n_{axit béo} + 3n_{Glixerol}$ = x + 3.0,08 mol.
Bảo toàn khối lượng: $m_{hh} + m_{NaOH} = n_{Glixerol} + m_{xà phòng} + m_{nước}$
⇒ 70 + 40(x + 0,24) = 7,36 + 72,46 + 18x ⇒ x = 0,01 mol.
Số mol của NaOH là : x + 3.0,08 = 0,01 + 3.0,08 = 0,25 (mol)
=> $V_{NaOH}=\dfrac{n}{C_M}=\dfrac{1,2}{52}=0,125$

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X