Where is Jimmy? - He is ___ work. He is busy ___ his monthly report.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

- Where is Jimmy?
- He is ____ work. He is busy ____ his monthly report.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

- Where is Jimmy?
- He is at work. He is busy with his monthly report.
Dịch
- Jimmy đâu?
- Anh ấy ở chỗ làm. Anh ấy đang bận rộn với báo cáo hàng tháng của mình.
Ta có cấu trúc:

  • "at work": tại nơi làm việc;
  • "busy with" bận rộn với việc gì đó.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm từ vựng tiếng anh Test mới nhất

X