When we know our background and history, then we will also be able to build a

02/12/2020 125

Câu Hỏi:
When we know our background and history, then we will also be able to build a (an) .......... future
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C
over-crowded (adj): quá đông đúc
difficult (adj): khó khăn
sustainable (adj): bền vững
renewable (adj): tái tạo
=> When we know our background and history, then we will also be able to build a sustainable future.

Tạm dịch:
Khi chúng ta hiểu biết về nền tảng và lịch sử, thì chúng ta cũng sẽ có thể xây dựng một tương lai bền vững.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X