What time will you get up tomorrow morning, Mary? said Tony.

Xuất bản: 17/04/2024 - Cập nhật: 17/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
What time will you get up tomorrow morning, Mary? said Tony.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X