We need to act quickly to _______ to climate change, or it will be a disaster

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

We need to act quickly to _______ to climate change, or it will be a disaster for the whole planet.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

We need to act quickly to adapt to climate change, or it will be a disaster for the whole planet.
Tạm dịch: Chúng ta cần hành động nhanh chóng để thích nghi với thay đổi khí hậu, nếu không nó sẽ là một thảm họa với cả hành tinh.
Giải thích:
- adapt to + st (v): thích nghi với cái gì
- go back to + st (v): trở lại
- reverse + st (v): đảo ngược
- transit + st (v): đi qua

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm từ vựng tiếng anh Test mới nhất

X