Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng trong quan hệ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng trong quan hệ nhân thân. (Quan hệ nhân thân được hiểu là quan hệ xã hội mà quan hệ đó có liên quan tới giá trị nhân thân của cá nhân hoặc tổ chức. Quan hệ thân nhân được chia thành 2 loại: quan hệ với tài sản và quan hệ không gắn với tài sản.)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X