Việc thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6/1945) có ý nghĩa như thế nào?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6/1945) có ý nghĩa như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập đã trở thành căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tỉnh nào sau đây không thuộc khu giải phóng Việt Bắc ?

Tỉnh Quảng Ninh không thuộc khu giải phóng Việt Bắc

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 bao gồm các tỉnh nào?

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Bổ sung kiến thức:
Ngày 4 - 6 - 1945, theo chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh, khu giải phóng chính thức được thành lập, gọi là khu giải phóng Việt Bắc, gồm hầu hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và một số vùng thuộc các tỉnh lân cận như: Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. Khu Giải phóng đặt dưới sự lãnh đạo của Uỷ ban Chỉ huy lâm thời.

Việc thành lập Khu giải phóng Việt Bắc (6/1945) có ý nghĩa như thế nào?

Khu giải phóng Việt Bắc trở thành căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

Khu giải phóng Việt Bắc được ví như

Khu giải phóng Việt Bắc được ví như hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam độc lập
Giải thích: Trong Khu Giải phóng, các Ủy ban nhân dân do dân cử được hình thành, tổ chức thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh. Khu Giải phóng với 1 triệu người gồm nhiều dân tộc khác nhau thực sự là “hình ảnh nước Việt Nam mới” hay hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam độc lập, cùng với hệ thống các chiến khu trong cả nước tạo thành hậu phương và bàn đạp cho thế trận Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945.

Việc thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6/1945) có ý nghĩa như thế nào?

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập đã trở thành căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới

Thủ đô của khu giải phóng Việt Bắc ở đâu ?

Thủ đô của khu giải phóng Việt Bắc ở Tân Trào - Tuyên Quang

Khu Giải phóng Việt Bắc được ví như

Khu giải phóng Việt Bắc là căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X