Việc nhân dân tự quản, xây dựng và thực hiện các qui ước, hương ước phù hợp với

10/11/2020 262

Câu Hỏi:
Việc nhân dân tự quản, xây dựng và thực hiện các qui ước, hương ước phù hợp với pháp luật là hình thức dân chủ nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X