Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp

14/01/2021 512

Câu Hỏi:
Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A'B' của AB qua thấu kính là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A'B' của AB qua thấu kính là ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm. Ta có:
Tiêu cự của thấu kính:
f= 1/D = 1 / 5 = 0,2 (m) = 20 cm
Theo công thức thấu kính:
$d'=\dfrac{d.f}{d-f}=\dfrac{30.20}{30-20}= 60 cm$ >0
Vậy A'B' là ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X