Từ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ v_0= 2 m/s. Sau d dó

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Từ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ ${v}_{0}$= 2 m/s. Sau d dó 1s, tại vị trí B có cùng độ cao với A người ta ném thẳng đứng một vật xuống dưới với tốc độ ban đầu ${v}{'}_{0}$. Biết AB = 6 m và hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động. Lấy g = 10${m}{/}{s}^{2}$. Vận tốc ${v}{'}_{0}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X