Trùng hợp vinyl clorua tạo thành polime nào sau đây?

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 21/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trùng hợp vinyl clorua tạo thành polime nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trùng hợp vinyl clorua tạo thành Poli(vinyl clorua).

nCH2=CH-Cl —> (-CH2-CHCl-)n

Kiến thức bổ sung:

- Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime).

- Điều kiện cần về cấu tạo monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có chứa liên kết bội hoặc là vòng kém bền có thể mở ra.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trùng hợp buta-1,3-đien với xúc tác Na, sản phẩm của phản ứng được sử dụng để?

Trùng hợp buta-1,3-đien với xúc tác Na, sản phẩm của phản ứng được sử dụng để làm cao su (cao su Buna).
Phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien:

$nCH_{2}=CH-CH=CH_{2} \overset{Na, t^{o}}{\rightarrow} (-CH_{2}=CH-CH=CH_{2})_{n}$

Chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp

Chất không thể tham gia phản ứng trùng hợp là Toluen. Phản ứng trùng hợp là quá trình mà các phân tử đồng loại kết hợp với nhau để tạo thành một phân tử lớn hơn. Trong trường hợp của toluen (C7H8), nó không có khả năng kết hợp với các phân tử toluen khác để tạo thành một phân tử lớn hơn. Nguyên nhân chính là do tổ chức và cấu trúc hóa học của toluen không cho phép phản ứng trùng hợp xảy ra.

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất CH2=CHCl

Cho các polime: policaproamit, poli(vinyl clorua), polistiren, poli(phenol-fomanđehit), polietilen, poliisopren. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Cho các polime: policaproamit, poli(vinyl clorua), polistiren, poli(phenol-fomanđehit), polietilen, poliisopren. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 5

policaproamit, poli(vinyl clorua), polistiren, polietilen, poliisopren.

Cho các polime sau: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), teflon. Số polime có thành phần nguyên tố giống nhau là

Cho các polime sau: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), teflon. Số polime có thành phần nguyên tố giống nhau là amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat)

Cho các phát biểu sau:
(a) Trong phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
(b) Dầu, mỡ sau khi rán, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.
(c) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ, hồ dán.

Số phát biểu đúng là 3.
(a) Sai, tripeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.
(b)(c) Đúng
(d) Sai, poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp CH2=CH-Cl
(e) Đúng, anilin có tính bazo nhưng rất yếu, không làm đổi màu phenolphtalein.

Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng trùng hợp

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng trùng hợp.

Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là

Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là Polietilen.

Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Số mắt xích có trong phân tử là

Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Số mắt xích có trong phân tử là 1200.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X