Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng

27/11/2020 79

Câu Hỏi:
Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X