Trong sự hình thành túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhuỵ giảm

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong sự hình thành túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhuỵ giảm phân hình thành:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong sự hình thành túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhuỵ giảm phân hình thành bốn tế bào con (n) xếp chồng lên nhau.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X