Trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa, các tế bào mang bộ NST đơn bội

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa, các tế bào mang bộ NST đơn bội bao gồm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tế bào mẹ mang 2n; các tế bào mang bộ NST đơn bội bao gồm: đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X