Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Chọn câu trả lời

26/11/2020 33

Câu Hỏi:
Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn
⇒ Đáp án C

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X