Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino (-NH2) và 2 nhóm cacboxyl

Xuất bản: 12/05/2023 - Cập nhật: 12/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino (-NH2) và 2 nhóm cacboxyl (-COOH)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chất có 1 nhóm amino (NH2) và 2 nhóm cacboxyl (COOH) là axit glutamic.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X