Trong những oxit sau: CuO, MgO, Fe2O3, CaO, Na2O oxit nào không bị hiđro

27/11/2020 83

Câu Hỏi:
Trong những oxit sau: ${C}{u}{O}{,}{ }{M}{g}{O}{,}{ }{F}{e}_{2}{O}_{3}{,}{ }{C}{a}{O}{,}{ }{N}{a}_{2}{O}$ oxit nào không bị hiđro khử:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Đáp án D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X