Trong giai cấp tiểu tư sản, mọt số bộ phận có điều kiện tiếp xúc với các trào

Xuất bản: 11/11/2021 - Cập nhật: 11/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trong giai cấp tiểu tư sản, mọt số bộ phận có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng, văn hoá tiến bộ, có tình thần hăng hái cách mạng là một lực lượng trong cuộc các mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đó là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong giai cấp tiểu tư sản, mọt số bộ phận có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng, văn hoá tiến bộ, có tình thần hăng hái cách mạng là một lực lượng trong cuộc các mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đó là bộ phân tri thức, sinh viên, học sinh.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X