Trong đường lối đổi mới đất nước (tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam xác

Xuất bản: 23/05/2023 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong đường lối đổi mới đất nước (tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm là đổi mới về

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong đường lối đổi mới đất nước (tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
Tháng 12-1986, Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới và dần được hoàn thiện ở các kì đại hội sau, trong đó nội dung là lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm. Cụ thể:
- Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liệu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.
- Xây dưng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề; nhiều quy mô, trình độ công nghệ.
- Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo địn hướng xã hội chủ nghĩa.
- Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước như thế nào?

Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội

Tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 2-1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện ở việc xác định

Tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 2-1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện ở việc xác định nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền.

Điểm sáng tạo nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là

Điểm sáng tạo nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) thông qua?

Văn kiện được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) thông qua là Chính cương vắn tắt.

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về?

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về chính trị.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kết hợp của ba yếu tố nào?

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kết hợp của ba yếu tố: Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định

Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới .....

Trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12/1986), nội dung nào sau đây là một trong những chủ trương đổi mới về kinh tế?

Trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12/1986), xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung là một trong những chủ trương đổi mới về kinh tế.

Một trong những yếu tố tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (12 - 1986) là

Một trong những yếu tố tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (12 - 1986) là sự khủng hoảng của các nước xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X