Trong cuộc khai thác thuộc địa lần một Pháp chú trọng vào lĩnh vực nào?

Xuất bản: 29/10/2021 - Cập nhật: 29/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần một Pháp chú trọng vào lĩnh vực nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần một Pháp chú trọng vào lĩnh vực GTVT

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X