Trật tự thế giới theo khuôn khổ thỏa thuận Ianta là của ba nước nào ?

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trật tự thế giới theo khuôn khổ thỏa thuận Ianta là của ba nước nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trật tự thế giới theo khuôn khổ thỏa thuận Ianta là của ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X