Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là: Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim.

Giải thích:
Hệ tuần hoàn có máu chảy trong mạch kín gọi là hệ tuần hoàn kín. Đường đi của máu trên sơ đồ hệ tuần hoàn kín: Máu từ tim → bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín → từ động mạch → qua mao mạch, tĩnh mạch → về tim. Máu và tế bào trao đổi chất qua thành mao mạch.
Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa, điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan nhanh, do vậy, đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ở cá, đường đi của máu diễn ra theo trật tự?

Tâm thất → động mạch mang → mao mạch mang → động mạch lưng → mao mạch các cơ quan → tĩnh mạch → tâm nhĩ

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là?

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là:. tim→ động mạch→ quang cơ thể→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh mạch→ tim.

Trong các phát biểu sau:

1. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hơn
2. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa
3. Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào
4. Điều hòa phân phối máu đến các cơ quan nhanh
5. Đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao

Trong các phát biểu trên, có 4 phát biểu đúng về ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở đó là:
1. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hơn
2. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa
4. Điều hòa phân phối máu đến các cơ quan nhanh
5. Đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao

Trong hệ tuần hoàn kín?

Trong hệ tuần hoàn kín máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch và về tim).

Giải thích:
Hệ tuần hoàn có máu chảy trong mạch kín gọi là hệ tuần hoàn kín. Trong hệ tuần hoàn kín, máu từ tim sẽ bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch rồi về tim.

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch. Thành mao mạch chỉ có một lớp tế bào, phù hợp với chức năng vận chuyển chậm để trao đổi khí, chất dinh dưỡng với các tế bào, mô cơ quan.

Ở hệ tuần hoàn kín, máu được phân phối trong cơ thể như thế nào?

Ở hệ tuần hoàn kín, máu được điều hòa và phân phối nhanh đến các cơ quan qua hệ mạch liên tục và khép kín với tốc độ chảy nhanh.
Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực?

Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh, trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạch. Máu được tim bơm và lưu thông liên tục trong vòng mạch kín, từ động mạch đi tới mao mạch ở đây xảy ra quá trình trao đổi chất, sau đó máu đi vào .....

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X