Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ

16/10/2020 133

Câu Hỏi:
Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X