Tính momen của lực overrightarrowF đối với trục quay O, cho biết F = 100

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tính momen của lực $\overrightarrow{F}{}$ đối với trục quay O, cho biết F = 100 N, OA = 100 cm. Bỏ qua trọng lượng của thanh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X