Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào qui định ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào qui định ?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 9 bài 15 : ADN

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tính đặc thù của ADN do số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong phân tử ADN

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X