Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là:

Xuất bản: 07/04/2023 - Cập nhật: 07/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản.
Cách mạng tháng Hai năm 1917 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mớ, nhưng lại đưa đến việc thành lập hai chính quyền song song: chính quyền tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính. => Tháng 4-1917, trong Luận cương tháng Tư, Lênin đã đề ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở thủ đô.

Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga?

Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga: Dẫn đến sự thành lập Nhà nước Liên bang Xô viết (Liên Xô).

Kiến thức bổ sung

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

1. Đối với nước Nga

- Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là gì?

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng trăm con người, đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền, làm thay đổi thế giới - một chế độ mới, một nhà nước mới xã hội chủ nghĩa ra đời, để lại nhiều bài học quý báu cho giai cấp vô sản .....

Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách mạng Việt Nam?

- Trong Cách mạng tháng Mười năm 1917, thực hiện đường lối của Luận cương tháng Tư, tổ chức đảng ở các địa phương trong cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, nhằm tạo nên một đội quân chính trị vững mạnh, lật đổ giai cấp tư sản, cô lập và đánh...

Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

Sự kiện bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8/1925) đã thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”

Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam?

Tư tưởng chính trị đã bắt đẩu hình thành ở giai cấp công nhân với cuộc bãi công của thợ máy đóng tàu xưởng Ba Son (Sài Gòn) 8/1925 đã đình công không sửa chữa chiến hạm Misơlê của Pháp đưa binh lính đi đàn áp phong trào đấu tranh ở Trung Quốc. Đánh dấu sự chuyển biến từ tự phát sang tự giác

Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917 là gì?

Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917 là Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X