Tìm giá trị x thỏa mãn 2x(x - 3) - (3 - x) = 0

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tìm giá trị x thỏa mãn 2x(x - 3) - (3 - x) = 0

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Ta có 2x(x - 3) - (3 - x) = 0
$\Leftrightarrow$
2x(x- 3) + (x - 3) = 0
$\Leftrightarrow$
(x - 3)(2x + 1) = 0
$\Leftrightarrow$
$\left[{x}{-}{3}{=}{0}{2}{x}{+}{1}{=}{0}\right]$
$\Leftrightarrow$
$\left[{x}{=}{3}{2}{x}{=}{-}{1}\right]$
$\Leftrightarrow$
$\left[{x}{=}{3}{x}{=}{-}\dfrac{1}{2}\right]$
Vậy ${x}{=}{3}{;}{ }{x}{=}{-}\dfrac{1}{2}$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X