Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng hình ảnh

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X