Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được hiểu là

Xuất bản: 23/10/2023 - Cập nhật: 23/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được hiểu là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được hiểu là khả năng về kinh tế của đất nước có thể khai thác nhằm củng cố quốc phòng, an ninh.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một trong những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là:

Một trong những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là: Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân.
Chi tiết: Đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân:
1. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng

Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân cần đặc biệt quan tâm nội dung nào?

Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân cần đặc biệt quan tâm nội dung: Xây dựng nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Quá trình hiện đại hoá nền quốc phòng toàn dân gắn liền với khả năng nào?

Quá trình hiện đại hoá nền quốc phòng toàn dân gắn liền với khả năng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Một trong những quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?

Một trong những quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là Độc lập tự chủ, tự lực tự cường trong xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Tiềm lực chính trị - tinh thần trong nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?

Tiềm lực chính trị - tinh thần trong nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân là khả năng về chính trị, tinh thần của xã hội để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Tiềm lực chính trị - tinh thần trong nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?

Tiềm lực chính trị - tinh thần trong nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân là khả năng về chính trị, tinh thần có thể huy động nhằm tạo thành sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện đại đáp ứng yêu cầu gì?

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện đại đáp ứng yêu cầu chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCN trong điều kiện kẻ địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Thực hiện biện pháp "tăng cường giáo dục quốc phòng" trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có tác động gì?

Thực hiện biện pháp tăng cường giáo dục quốc phòng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có tác động tích cực và trực tiếp đến nhận thức nhiệm vụ quốc phòng của nhân dân.

Quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?

Quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là : Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Một trong những quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?

Một trong những quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là: Xây dựng CNXH phải kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Tổ quốc XHCN.

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X