Tiệm cận đứmg của đồ thjị hàm số y=frac2 x-1x-1 là đường thẳng có phương trình:

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tiệm cận đứmg của đồ thjị hàm số $y=\frac{2 x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X