Thuỷ phân tripanmitin có công thức (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH thu

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thuỷ phân tripanmitin có công thức (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thuỷ phân tripanmitin có công thức (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức của X là C15H31COONa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X