Thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 6

Có 2 trường hợp:

Tripeptit X gồm 1 gốc Gly và 2 gốc Ala có 3 cấu tạo: Gly-Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Ala-Gly

Tripeptit X gồm 2 gốc Gly và 1 gốc Ala có 3 cấu tạo: Gly-Gly-Ala, Ala-Gly-Gly, Gly-Ala-Gly

Theo đó tổng có 6 công thức cấu tạo phù hợp X

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X