Thực dân Pháp đã có những thay đổi gì về chính sách chính trị sau khi dập tắt

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thực dân Pháp đã có những thay đổi gì về chính sách chính trị sau khi dập tắt phong trào cách mạng 1930 - 1931 ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Những thay đổi gì về chính sách chính trị của Thực dân Pháp sau khi dập tắt phong trào cách mạng 1930 – 1931 là mở rộng cơ quan lập pháp cấp Kì cho người Việt tham gia

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X