Thứ tự xem xet các nguồn thông tin là:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Thứ tự xem xet các nguồn thông tin là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X