Thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất, con người ngày càng

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất, con người ngày càng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 6 thì thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất thì con người ngày càng hoàn thiện và phát triển toàn diện. Vậy đáp án đúng là được hoàn thiện và phát triển toàn diện.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào dưới đây là một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất?

Cơ sở tồn tại của xã hội là một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất

Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của:

Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của con người

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội, từ đó giúp con người ngày càng:

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội, từ đó giúp con người ngày càng hoàn thiện và phát triển toàn diện

Nội dung nào dưới đây không nói về vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với con người?

Giúp con người tích lũy kinh nghiệm, chế tạo công cụ sản xuất không nói về vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với con người

Sản xuất của cải vật chất là quá trình

Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người tác động vào tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiênđể tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình

Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội là

Theo sgk GDCD 11 trang 5 thì sản xuất của cải vật chất có vai trò:
- Quyết định mọi hoạt động của xã hội.
- Là cơ sở tồn tại xã hội.
Cho nên đáp án đúng là D- vai trò của sản xuất của cải vật chất

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội là

Theo sgk GDCD 11 trang 5 thì sản xuất của cải vật chất có vai trò:
- Quyết định mọi hoạt động của xã hội.
- Là cơ sở tồn tại xã hội.
Cho nên đáp án đúng là A- vai trò của sản xuất của cải vật chất.

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội vì là

Theo SGK GDCD trang 5 thì sự phát triển của hoạt động sản xuất là tiền đề, là cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội. Vậy đáp án đúng là tiền đề, là cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội.

Sản xuất của cải vật chất là quá trình?

Con người tác động vào tự nhiên để tạo ra các sản phẩm.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X