Thời kì cách mạng từ 1930 đến 1935 là thời kì:

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thời kì cách mạng từ 1930 đến 1935 là thời kì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thời kì cách mạng từ 1930 đến 1935 là thời kì Đảng ta hoạt động bí mật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X