This TV series is more like a portrait _________ life than any others.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
This TV series is more like a portrait _________ life than any others.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

portrait of life: chân dung cuộc sống

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X