They/ were/ advised /not to/ waste/ time /and/ money.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences
They/ were/ advised /not to/ waste/ time /and/ money.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

câu bị động thời hiện tại đơn
Cấu trúc advise sb to V

be advised to V: khuyên ai làm gì
Dịch: Họ được khuyên đừng lãng phí thời gian vào những việc đó.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X