These students are made to study so much by their parents.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rewrite sentences without changing the meaning
These students are made to study so much by their parents.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

cấu trúc chỉ sự bắt buộc: make sb V => sb to made to V
Dịch: Những em học sinh này bị ép học quá nhiều bởi bố mẹ của chúng.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X