Theo NTBS, sự liên kết giữa các bazơnitric đối diện của A với T và G với X là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Theo NTBS, sự liên kết giữa các bazơnitric đối diện của A với T và G với X là liên kết?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 9 bài 15 : ADN

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Theo NTBS, các nucleotit trên 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết hidro giữa A với T và G với X

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X