The .......... has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses.

02/12/2020 37

Câu Hỏi:
The .......... has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D
building (n): tòa nhà
material (n): vật liệu
condition (n): điều kiện
infrastructure (n): cơ sở hạ tầng
=> The infrastructure has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses.

Tạm dịch:
Các cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy: đường xá, bệnh viện, trường đại học, vườn ươm, trường học, doanh nghiệp.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X