The university graduates one of the highest percentages of registered dieticians and ______ in the world

20/05/2022 26

Câu Hỏi:
The university graduates one of the highest percentages of registered dieticians and ______ in the world.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
The university graduates one of the highest percentages of registered dieticians and nutritionists in the world.
Dịch nghĩa: Một trong những tỷ lệ đăng ký cao nhất trong số những sinh viên đã tốt nghiệp đại học là các chuyên gia dinh dưỡng và các chuyên gia chế độ dinh dưỡng trên thế giới.
Giải thích: Trước liên từ “and” là danh từ chỉ người "dieticians" nên sau "and" cũng cần một danh từ chỉ người.

- nutrition (n): sự dinh dưỡng
- nutritious (adj): bổ dưỡng
- nutrients (n): chất dinh dưỡng
- nutritionists (n): nhà dinh dưỡng => phù hợp nhất.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X