The traditional beauty of Tuong Binh Hiep lacquerwares has been ..... through

Xuất bản: 02/06/2023 - Cập nhật: 02/06/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

III. Language (4.0 points)
Part 1: Vocabulary, Grammar and Pronunciation
Choose the correct answer to each of the following questions. Write A, B, C, or D on your answer sheet.
The traditional beauty of Tuong Binh Hiep lacquerwares has been ..... through many generations.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

X