The residents in Kansas would not be worried about water in the future because

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 18/04/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

The residents in Kansas would not be worried about water in the future because .........

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án:
Cư dân ở Kansas sẽ không lo lắng về nước trong tương lai vì .........
A. cơ sở hạ tầng không yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế
B. thành phố sẽ không bao giờ có ống nước bị hỏng
C. cán bộ thành phố thường sửa chữa hoặc thay thế đường ống dẫn nước
D. có thể không có sự gián đoạn đối với cấp nước
Thông tin: Warning would be issued to city officials when the infrastructure requires repair or
replacement. In this way, the city would never be at risk of having broken pipes.
Tạm dịch:
Cảnh báo sẽ được đưa ra với cán bộ thành phố khi cơ sở hạ tầng yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế. Bằng cách này, thành phố sẽ không bao giờ có nguy cơ bị vỡ đường ống.
=> The residents in Kansas would not be worried about water in the future because there may be no disruption to water supply.

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X