The plants which ......... in the living room need a lot of water.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
The plants which ......... in the living room need a lot of water.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chủ ngữ số nhiều đi với động từ số nhiều

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X