The phone suddenly ..... while Joanna ..... the housework.

Xuất bản: 26/05/2021 - Cập nhật: 25/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

The phone suddenly ..... while Joanna ..... the housework.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhận biết: Đây là 1 câu thuộc thì quá khứ tiếp diễn.
Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào, hành động xem vào được chia ở thì quá khứ đơn.
The phone suddenly ..... while Joanna ..... the housework.
=> The phone suddenly rang while Joanna was doing the housework.
Dịch: Điện thoại bất ngờ đổ chuông khi Joanna đang làm việc nhà.
=> Chọn đáp án D.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
We were having dinner when suddenly the phone rang.

A. The telephone rang while we were having dinner.

B. The telephone rang where we were having dinner.

C. The telephone rang what we were having dinner.

D. The telephone rang how we were having dinner.

When the phone rang she ------------ a letter.

A. writes

B. willl write

C. has written

D. was writing

While Peter ________the rose bush in the back yard, the phone rang.

A. were watering

B. has watered

C. watered

D. was watering

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X