The object of a siege is to starve the defenders into by cutting off their food

Xuất bản: 28/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The object of a siege is to starve the defenders into _____ by cutting off their food supplies.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

A. surrendering: đầu hàng
B. rejecting: từ chối
C. consuming: tiêu thụ
D. interrupting: xen vào
Dịch:
Mục tiêu của một cuộc bao vây là bỏ đói những người bảo vệ để họ đầu hàng bằng cách nguồn cung cắt thức ăn của họ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X