The number of students attending universities to study economics have increased

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

The number of students attending universities to study economics have increased steadily in the last few years.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: have => has

The number of + V (chia theo số ít – he, she, it) và A number of + V (chia theo số nhiều - they, we …)

Dịch câu: Số lượng sinh viên theo học các trường đại học để học kinh tế đã tăng đều đặn trong vài năm qua.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X