The most important task in building is ............

02/12/2020 141

Câu Hỏi:
The most important task in building is ............
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng là ............
A. để sử dụng quá nhiều tài nguyên cho các thành phố
B. để nêu lên câu hỏi về tương lai
C. để làm cho các thành phố trong tương lai bền vững
D. để làm cho các thành phố trong tương lai được tổ chức tốt hơn
Thông tin: This gives rise to the question of how sustainable the cities of the future
would be.
Tạm dịch:
Điều này dẫn đến câu hỏi về sự bền vững của các thành phố trong tương lai.
=> The most important task in building is to make cities in the future sustainable.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X