The company should allow flexible working hours so that its employees can avoid

Xuất bản: 17/04/2024 - Cập nhật: 17/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

The company should allow flexible working hours so that its employees can avoid traffic congestion.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X